Spoločnosť Albatros Aviation Services realizuje v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach projekt z Operačného programu Výskum a inovácie

Názov projektu: 

Stanovenie efektívnych, individuálnych programov výcviku pilotov/posádok lietadiel v oblasti stresových - záťažových
situácií s využitím simulačných prostriedkov virtuálnej reality za účelom zvýšenia bezpečnosti letovej prevádzky

Kód projektu:
313011B792

Operačný program:
Operačný program Výskum a inovácie
Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 313010 - 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Konkrétny cieľ:
Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Partner projektu:
Technická univerzita v Košiciach