Náš partner v rámci realizácie projektu z Operačného programu Výskum a inovácie Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta  ako verejný obstarávateľ  podľa § 7 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako „ZVO“) si Vás dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO  na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Spotrebný tovar a prevádzkový materiál“

Zákazka zahŕňa dodanie spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu – kancelárskeho charakteru. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah/množstvo  je v Prílohe č. 1 tejto Výzvy.  Lehota na predkladanie ponúk je do 02.10.2017, do 10:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1