Miroslav Hájek sa počas štúdia špecializoval na konštrukcie a prevádzku leteckej techniky. Vysokú školu absolvoval v odbore Automatizované systémy riadenia, teória a konštrukcia leteckých motorov a lietadiel a ich systémov, aerodynamika a mechanika letu, elektronické systémy lietadiel a riadenia činnosti leteckých motorov, kinematika a dynamika konštrukcií, zabezpečenie a organizovanie leteckej prevádzky.

Viac ako 30 rokov sa zaoberá organizovaním prevádzky viacerých typov vojenských a  dopravných lietadiel. Vo svojej činnosti sa sústredil najmä na spoľahlivosť lietadiel a ich systémov, zavádzaním a vykonávaním skúšok nových typov lietadiel pred ich uvedením do prevádzky. Podieľal sa na riešení rôznych úloh v oblasti technickej spoľahlivosti lietadiel, leteckých prúdových motorov a lietadlových systémov. Spolupracoval s výrobnými a opravárenskými podnikmi leteckého priemyslu v Československu aj v zahraničí. Spolupracoval pri skúškach a hodnotení nových elektronických lietadlových systémov, systémov elektronického ovládania leteckých motorov, vykonával práce súvisiace s úpravami riadiacich a vyhodnocovacích algoritmov lietadlových a diagnostických systémov. Podieľal sa na analýzach porúch v oblasti organizácie bezpečnosti prevádzky lietadiel a ich systémov. Ako hlavný inžinier Vojenskej leteckej akadémie organizoval a vykonával praktickú výučbu domácich aj zahraničných poslucháčov.

Po ukončení aktívnej činnosti vo vojenskom letectve sa sústredil na oblasť civilného letectva. Na základe vedomostí a mnohoročných praktických skúseností, vrátane získania preukazu technika údržby B 1 pre dopravné lietadlá (L-410) a Cesna rady 100-200 podľa PART 66; skúseností s prevádzkou vojenských lietadiel, ktorej súčasťou bola aj 10-ročná skúsenosť s technickým zabezpečením akrobatickej skupiny „BIELE ALBATROSY“ v pozícii vedúceho technickej skupiny; a aj pedagogickej činnosti na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, bol Ministerstvom spravodlivosti SR menovaný znalcom v odbore vyšetrovanie leteckých nehôd, stavu a hodnoty motorových a bezmotorových lietadiel. Ako konzultant sa podieľal na úprave algoritmov leteckých simulátorov. Pôsobí ako inštruktor praktickej výučby študentov Leteckej fakulty TU Košice podľa PART 66. Skúsenosti nadobudnuté počas 30 rokov činnosti využíva aj ako hlavný inžinier pravidelných leteckých dní Slovenskej republiky SIAF.